Saskia A. Ligthart

Saskia Ligthart
+31 20 59 87487
11a00z, 11a00z
s.a.ligthart@vu.nl
faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen ( ocvu ), faculteit der geesteswetenschappen ( nt2 )
communicatieadviseur
» Terug naar Medewerkers lijst

Nevenwerkzaamheden

Geen nevenwerkzaamheden
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017