Studie-uitstelgedrag bij eerstejaars Pabostudenten

23-01-2020

11.45

Auditorium

Academic Procrastination among First-year Student Teachers

L.B. Visser

prof.dr. M. Meeter, prof.dr. J.I. Schoonenboom, prof.dr. F.A.J. Korthagen

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

Oplossingen voor studie-uitstelgedrag kunnen direct op het uitstelgedrag worden toegepast in plaats van op persoonlijke factoren zoals mate van optimisme, zelfwaardering en de studieresultaten van studenten. Daarnaast blijkt dat intrinsieke motivatie van studenten een belangrijke factor is bij het omgaan met hun uitstelgedrag. Vooral voor gemiddelde uitstellers is het van belang dat studieactiviteiten praktijkgericht zijn. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Lennart Visser. 

Verminderen uitstelgedrag
Studie uitstelgedrag is een probleem dat veel studenten in het hoger onderwijs ervaren. Studenten die hiermee kampen hebben problemen met studie gerelateerde taken, bijvoorbeeld met het op tijd beginnen met het voorbereiden van examens, of ze vinden het moeilijk om gefocust te blijven op hun studietaken en door te zetten. In plaats van op tijd te beginnen met het voorbereiden van examens of te studeren in de tijd die ze zich hadden voorgenomen, verleggen ze hun aandacht naar andere activiteiten. Visser: “Ze doen dat, hoewel ze weten dat de voorwaarden voor studiesucces hierdoor ongunstig worden beïnvloed en dat hun uitstelgedrag kan leiden tot het niet op tijd afkrijgen van hun opdracht of het niet halen van het tentamen. Je zou overigens verwachten dat studenten met een positieve zelfwaardering minder uitstelgedrag zouden vertonen, maar uit mijn onderzoek blijkt dat ze juist een hoger risico hebben op dit gedrag alsook lagere studieresultaten.” 

Eerstejaars Pabostudenten
Een algemene beperking van het onderzoek is dat het is uitgevoerd onder eerstejaars pabostudenten studenten in Nederland, waarvan de meesten vrouw waren. Hierdoor kunnen de resultaten niet worden gegeneraliseerd naar mannelijke studenten, andere opleidingen en/of andere studiejaren dan het eerste studiejaar. Daarom is vervolgonderzoek onder studenten die andere opleidingen in het hoger onderwijs volgen en/of bij studenten in andere studiejaren dan het eerste studiejaar, belangrijk.

 Ondanks dit feit, is het onderzoek wel relevant voor docenten, leidinggevenden en beleidsmakers in het hoger onderwijs. Studie-uitstelgedrag en het risico van studie-uitval in het hoger onderwijs zijn belangrijke thema's, gezien de langere studieduur, die gepaard gaat met extra kosten, en de impact van studie-uitval voor de studenten zelf, maar ook voor de instellingen. Wanneer onderwijsinstellingen studie-uitstelgedrag van studenten willen beïnvloeden, is het een vroege aanpak gericht op vermindering het studie-uitstelgedrag van studenten belangrijk. 

Meer informatie over het proefschrift