Sectie Onderwijswetenschappen

Goede opvoeding en goed onderwijs zijn van groot belang voor kinderen, ouders, leerkrachten en de samenleving. Maar, wat is goed onderwijs en wanneer zeggen we dat ouders hun kinderen goed opvoeden? Vrijwel iedereen heeft er een mening over, aangezien iedereen zelf ervaring heeft met opvoeding en onderwijs. Ervaringen zijn echter nog niet voldoende voor juiste antwoorden. Ook is een algemeen antwoord snel gegeven, namelijk opvoeding en onderwijs zijn goed als die een bijdrage leveren aan de optimale ontwikkeling van kinderen. Maar zo’n algemeen antwoord is niet bruikbaar noch vruchtbaar. We hebben meer precieze en concrete antwoorden nodig. Daarvoor is wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. Ook moeten deze antwoorden gerechtvaardigd worden. Het betreffen immers normatieve vragen die niet alleen met empirisch onderzoek beantwoord kunnen worden. Dit empirisch en theoretisch onderzoek vindt plaats in de afdeling TOP.

In het empirisch onderzoek naar onderwijspraktijken proberen we de vraag te beantwoorden wat het onderwijs betekenisvol maakt voor leerlingen en welke bijdrage de leerkrachten daaraan kunnen leveren. We richten ons daarbij onder andere op het gebruik van spel en nieuwe media binnen en buiten de school, onderzoekend leren door leerlingen in het primair onderwijs en de professionele ontwikkeling van leerkrachten zelf. In het theoretisch onderzoek naar opvoeding en onderwijs is er een drietal thema’s die in het bijzonder onze aandacht hebben: menselijk floreren en geluk als doelen van opvoeding en onderwijs, opvoeding en onderwijs in een diverse samenleving, en ten slotte morele, levensbeschouwelijke en burgerschapsvorming. De specifieke onderzoeksprojecten worden bepaald door maatschappelijke vraagstukken, vragen van onderwijs- en jeugdzorgprofessionals en wetenschappelijke ontwikkelingen. Zie ook de website van het onderzoeksinstituut LEARN!.

In de sectie wordt niet alleen onderzoek verricht. De medewerkers leveren ook een belangrijke bijdrage aan de bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen. Tevens bieden we een mastertraject Onderwijspedagogiek en Theoretische Pedagogiek aan.