dr. C. Emck (Claudia)This page has been moved. You are being redirected.

+31 20 59 88521
d-634
c.emck@vu.nl
faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen ( sectie motor learning & performance )

Topics


Omslag proefschrift EmckPsychomotorische therapie ( body and movement oriented therapy ), psychomotorische diagnostiek, grof-motorische vaardigheid, autisme spectrum stoornissen, balans en houdingsregulatie, psychomotoriek bij angst en trauma, lichaamsbeleving bij kinderen.

Achtergrond
De basis van mijn interesse in psychomotorisch functioneren van (jonge) mensen heeft gelegen in mijn werk als docent lichamelijke opvoeding. In de gymnastiekles zie je meer van kinderen dan alleen hun motorische vaardigheid. Je ziet hoe ze spelen, samen werken, conflicten oplossen, emoties uiten, gespannen of juist ontspannen zijn, omgaan met aanraking enzovoorts. Vervolgens raakte ik geïnteresseerd in de bruikbaarheid van bewegingsobservaties voor psychomotorische therapie in mijn werk in het Academisch Medisch Centrum Utrecht. Mijn promotieonderzoek aan de Faculteit der Bewegingswetenschappen betrof psychomotorische kenmerken van jeugdigen met psychiatrische stoornissen. Daaruit bleek dat bewegingskenmerken en psychiatrische symptomen bij kinderen op gedragsniveau sterk met elkaar verbonden zijn, wat te verklaren is met zowel sociaal wetenschappelijke als neurobiologische ontwikkelingstheorieën.

Luister naar een radio fragment:
https://www.youtube.com/watch?v=9NmdxnMjb5Q

Huidig onderzoek

Omslag PsyMotNew ComponentMijn huidige onderzoek richt zich vooral op bewegingsgedrag en bewegingsinterventies bij kinderen en jeugdigen met neurobiologische ontwikkelingstoornissen, c.q. autisme spectrumstoornissen (ASS). We onderzoeken direct observeerbaar bewegingsgedrag, zoals motorische vaardigheden (werpen en vangen, springen, balanceren et cetera) en subtiele afwijkingen in de houdingscontrole in relatie tot de aard en ernst van de symptomatologie en het algemeen functioneren. Tevens ontwikkelen we bewegingsinterventies voor kinderen en jeugdigen met ASS en we onderzoeken deze op hun effectiviteit.
Daarnaast richt ik mij ook op meer toegepaste vormen van onderzoek met betrekking tot psychomotorische diagnostiek en interventies. Dit betreft de ontwikkeling en validering van de PsyMot – een instrument voor diagnostiek en indicatiestelling – voor diverse doelgroepen


Psychomotorische diagnostiek en interventies zijn ook van belang voor mensen met traumatische ervaringen. In samenwerking met Minke van de Kamp, promovendus, kijken we vooral naar welke vorm van psychomotorische diagnostiek en  behandeling bij deze groep het meest effectief is. 

Onderzoeksprojecten en samenwerkingsverbanden

 • Het ontwikkelen van doelgroepspecifieke varianten van de PsyMot (instrument voor psychomotorische diagnostiek en indicatiestelling) voor kinderen, jeugdigen, jeugdigen met een verstandelijke beperking, en jong volwassenen met een verstandelijke beperking (Engelstalige versie).
  Samenwerkingspartners:
  • Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische therapie  (NVPMT;  werkveldgroep kinder- en jeugd)
  • University of Nottingham & Nottinghamshire Healthcare NHS Trust, dr. J. Clegg, Dr. P. Standen en J.Kay (physiotherapist/psychomotor therapist)

 • Balans en houdingsregulatie bij kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen, in samenwerking met Dr. John F. Stins (FBW VU)

 • Het ontwikkelen van een balanstraining voor kinderen met ASS. Het gaat hierbij om een speelse uitdagende training om het evenwichtsgevoel te ontwikkelen, zelfvertrouwen te vergroten en angst te reduceren ten einde het functioneren van kinderen met ASS te verbeteren. Samenwerkingspartners: 
  • GGZ-centraal, Fornhese, drs J.C. Sleeuwenhoek en dr. J. Smorenborg
  • Diverse basisscholen

 • Psychomotorische diagnostiek en therapie bij trauma.
  In samenwerking met M.van der Kamp Msc, PsyQ (promotietraject) en Prof.dr. P. Kuypers (VU FPP)

Onderwijs

Sinds 2009 coördineer ik de Minor Psychomotorische Therapie  (PMT) (body and movement oriented therapy). In de PMT gaat het erom psychische problematiek via een op beweging en lichaamsbeleving gerichte aanpak te verminderen. In deze minor staat niet de kennisverwerving over het bewegen op zich, maar de effecten daarvan op het psychosociaal functioneren centraal.
PMT wordt in toenemende mate wordt toegepast in de geestelijke gezondheidszorg en in de jeugdzorg. Veel aandacht besteed aan de wetenschappelijke onderbouwing van de PMT. Daarnaast komt de praktische toepassing van PMT aan de orde in klinische vaardigheidspractica en klinische stage(s). De minor PMT is door de NVPMT erkend als opleidingsroute tot basisberoepsbeoefenaar in de vaktherapie / PMT.  Behalve studenten door bewegingswetenschappen, wordt de minor PMT toenemend ook geveolgd door studenten psychologie, pedagogische wetenschappen, biomedische en  gezondheidswetenschappen. Daarnaast zijn er studenten die de minor PMT als ‘aanschuifonderwijs’ volgen na hun opleiding Lichamelijke Opvoeding , Fysiotherapie of Ergotherapie.

De volgende onderwijsonderdelen maken deel uit van de Minor PMT:

 • Psychopathologie en klinische psychologie [6 EC]
 • Theoretische achtergronden van Psychomotorische Therapie [6 EC]
 • Klinische vaardigheden voor PMT  [6EC]
 • Klinische Praktijkstage PMT [12 EC]

De Minor PMT vindt plaats in het derde studiejaar. In het eerste studiejaar maakt de student echter al kennis met theorietische achtergronden en klinische toepassingen van PMT als onderdeel van het vak Bewegen, gezondheid en sportstimulering. Bovendien kan de student in het eerste jaar kiezen om een paper te schrijven over een onderwerp dat gerelateerd is aan PMT. Het onderwijs over PMT in het eerste jaar geef ik in nauwe samenwerking met Anne Wildekamp, junior docent PMT.

Voor studenten die zich in het derde jaar nog verder willen verdiepen is er de mogelijkheid om hun bachelorscriptie of hun bacheloronderzoeksproject onder mijn begeleiding uit te voeren. Afgelopen jaren zijn er diverse scripties geschreven over bewegingsgedrag, motorische vaardigheden en psychomotorische kenmerken van kinderen met autisme. Bacheloronderzoeksprojecten betroffen bijvoorbeeld bokstraining voor autistische jeugdigen, danstherapie voor kinderen met autisme en  fysieke fitheid bij mensen met post-traumatische stress stoornissen, en bewegingstherapie voor ouderen met dementie.

Meer informatie over de Minor PMT
Zie: http://www.fbw.vu.nl/nl/opleidingen/bacheloropleiding-bewegingswetenschappen/minoren/minor-psychomotorische-therapie/index.asp
Zie: http://www.vu.nl/nl/opleidingen/bacheloropleidingen/opleidingenoverzicht/a-b/bewegingswetenschappen/minoren/pmt/index.asp

PMT Bijvakken volgen
Zie: http://www.fbw.vu.nl/nl/opleidingen/bijvakken-volgen/index.asp

Minor PMT als ‘aanschuifonderwijs’
Zie: http://www.fbw.vu.nl/nl/opleidingen/aanschuifonderwijs/index.asp

Opleiding, erkenning en registratie vaktherapie / psychomotorische therapie
http://www.vaktherapie.nl
http://www.registervaktherapie.nl

In de master Human Movement Sciences wordt geen regulier onderwijs in psychomotorische therapie meer geboden. Wel begeleid ik master praktijkstages, waarbij de student doorgaans een psychomotorische casus uitwerkt of meewerkt aan praktijkgerisch onderzoek, zoals het ontwikkelen van een meetinstrument. Ook begeleid ik reserach internships van master studenten. Afgelopen jaren betrof dit houdingsregulatie en balanshandhaving bij kinderen met autisme (samen met John Stins) en zweminstructie voor kinderen met autisme (in samenwerking met het lectoraat Bewegen, gezondheid en welzijn van de Hogeschool  Windesheim).

Links PMT

Links PMT persoonlijk 


Links PMT algemeen
empty

Overige activiteiten

 • Werkveldgroep kind- en jeugd van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) (voorzitter)
 • Research groep NVPMT (ad interim voorzitter)
 • Stuurgroep onderzoek NVPMT (lid)
 • Platform Opleidingen Bewegen en Hulpverlening (lid)
 • Expert groep RAAK project Bewegen in Trauma  (lid)
 • Adviesraad Lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welbevinden, Hogeschool Windesheim (lid)
 • Advies m.b.t. onderzoek en implementatie psychomotorische interventies, veelal in combinatie met student projecten (Abrona, PsyQ, Ipse de Bruggen, Evean, Ned.Ver. voor Haptotherapeuten)
 • Klankbordgroep t.b.v. de richtlijn ADHD-JGZ/ha (lid)
 • Leescommissie / oppositie promotie T.W.Scheeuwe (2013) en L. v.d. Maas (2015)
 • Reviewen van subsidie aanvragenvoor ZONMW, o.a. doelmatigheidsonderzoek
 • Reviewen van aanvragen en artikelen voor  o.a. Tijdschrift voor Vaktherapie; Body, Movement and Dance in Psychotherapy; Perceptual and Motor Skills; Human Movement Science; Physiology & Behavior.

Congressen en presentaties

2013
Double trouble? Gross motor problems and psychiatric conditions in children: an opportunity for treatment and development. Voordracht EFP Congress on Psychomotricity, Barcelona, Mei, 2013.
Psychomotor diagnosis and treatment opportunities for people with mental health problems. Voordracht voor clinici en onderzoekers, University of Nottingham & Nottinghamshire Healthcare NHS trust, November, 2013.

2012
Een dubbele last. Over bewegingsproblemen bij kinderen met psychiatrische aandoeningen. Voordracht Congres Kinderfysiotherapie, Amersfoort, 1 juni. Http://nvfk.fysionet.nl/scrivo/asset.php?id=1006095, 2012.
Een dubbele last! Bewegings- en psychiatrische problemen bij kinderen. KVLO Studiedag docenten lichamelijke opvoeding cluster 4 onderwijs, Tilburg, 2012.
Presentatie ‘Springen in het veld’, afscheidscongres ‘Jump to Research’ R. J. Bosscher als Lector Bewegen & gedragsbeïnvloeding. Hogeschool Windesheim, Zwolle, 2012.

2011
Workshop ‘Kijken naar kinderlijk bewegen’. Over bewegingsgedrag en lichaamsbeleving als relevante informatiebron in de kinderpsychiatrie. GGZ Kennisdag ‘Lichaam en Geest’, Trimbos Instituut, 20 oktober, 2011.
Bewegen als smeermiddel. Interview door Arga Paternotte, Balans, 9, 18-21, 2011.
Presentatie ‘Wie doet er mee?’ Participatie van vaktherapeuten aan wetenschappelijk onderzoek. Symposium Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), Nijmegen, november, 2011.
Grof motorische en psychiatrische problemen bij kinderen. Bijscholing revalidatieartsen, Utrecht, 25 mei, 2011.

2010
Nascholing RINO-NH opleiding bewegings- en lichaamsgericht werken in de GGZ – cursusdag over psychomotorische diagnostiek bij kinderen, 11 oktober, 2010.

2009
Lezing en workshop op de studiemiddag Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie en educatie (NVPMKT). De PsyMot. Instrument voor psychomotorische kinderdiagnostiek. De Bergse Bossen, Driebergen, 31 januari, 2009.
Nascholings 2-daagse Psychomotorische diagnostiek voor kinderen van 6-12 jaar met behulp van de PsyMot. RINO-NH, april (met D. Berks), 2009.
Workshop Meetinstrumenten voor PMT met kinderen en jeugdigen. Studiemiddag Werkveldgroep Kinder- en jeugdbehandeling, NVPMT, Zwolle, Hogeschool Windesheim, 5 juni, 2009.

2008
Nascholings 2-daagse Psychomotorische diagnostiek voor kinderen van 6-12 jaar met behulp van de PsyMot. RINO-NH, april  (met D. Berks), 2008.
Lezing Psychomotor diagnosis and treatment indications for children aged 6-12 years European Congress on Psychomotricity, Amsterdam, May 22, 2008.
Workshop “See me, feel me, touch me, heal me …”. The PsyMot: an instrument for psychomotor diagnosis and indications in child psychiatry. European Congress on Psychomotricity, Amsterdam, May 23 (met H. Sleeuwenhoek), 2008.
Cursusdag Psychomotorische diagnostiek bij kinderen. Nascholing RINO-NH, opleiding bewegings- en lichaamsgericht werken in de GGZ, 2008.

2007
Workshop Observatie. Studiedagen Jonge Werkers NVPMT, Zwolle, 31 april, 2007.
Discussieforum PMT en gezinnen. Studiemiddag werkveldgroep kinder & jeugd, NVPMT. Symfora, Amersfoort, maart, 2007.

2006
Symforagroep. Mini symposium / informatiemarkt. Posterpresentatie. Psychomotorisch functioneren van kinderen in Fornhese (met B. van Milligen en D. Schouten), 24 januari, 2006.
Symforagroep. Mini symposium / informatiemarkt 24 januari 2006. Posterpresentatie. De ontwikkeling van de PsyMot’06 (met H. Sleeuwenhoek), 24 januari, 2006.
Onderzoek naar psychomotorisch functioneren van kinderen met psychiatrische stoornissen. Workshop in het kader van de opleiding van artsassistenten. De Bascule, Duivendrecht, 3 februari, 2006.
Observeren en meten, maar hoe? Presentatie op de landelijke studiedag / intervisiedag kenniskringen vaktherapie, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 24 maart, 2006.
Psychomotorische diagnostiek - ook in het bewegingsonderwijs? Twee workshops. Landelijke Studiedag speciaal bewegingsonderwijs, KVLO, Zwolle, 5 april, 2006.

2005
Psychomotorische kenmerken van kinderen met psychiatrische stoornissen. Universitair Medisch Centrum Utrecht, Refereerbijeenkomst kinder- en jeugdpsychiatrie t.b.v. UMCU / Altrecht / SKJPON / Symfora / Zonnehuizen, 14 februari , 2005.
Psychomotorisch functioneren van kinderen met psychiatrische stoornissen. Eerste bevindingen. Curium, Oegstgeest, 22 maart, 2005.
Psychomotorisch functioneren van kinderen met psychiatrische stoornissen. Eerste bevindingen. Researchbijeenkomst Pedologisch Instituut Duivendrecht, 30 maart, 2005.
Psychomotorische diagnostiek bij kinderen: noodzakelijk of overbodig? Studiemiddag Werkgroep kinder- en jeugdpsychiatrie NVPMT. Curium, Oegstgeest, 17 juni, 2005.
Onderzoek naar psychomotorisch functioneren in de kinderpsychiatrie. Kores, GGZ Rotterdam, 17 oktober, 2005.

2004
Psychomotor functioning in children with psychiatric disorders. Plenaire voordracht. European Congres Psychomotricity, Lissabon 1 april, 2004.
Beweging op Fornhese. Refereerbijeenkomst, Fornhese / Symforagroep, 3 november, 2004.
Bijzondere bewegers. Psychomotoriek in de kinderpsychiatrie. Voordracht Symposium ‘De rekkelijken en de preciezen’, Vucht, NVPMT, 5 november, 2004.
Psychomotorische interventies bij mensen met chronisch somatische aandoeningen. Workshop, Symposium in het kader van de boekpresentatie, Synagoge Groningen, 12 november, 2004.
Stress management training voor jeugdigen met psychotische stoornissen: de stand van zaken anno 2004. Bijscholing VVPMT, Zoersel, België, 2 december, 2004.

2003
Ontspanningstraining voor mensen met een visuele handicap. Voordracht. Jubileumsymposium Sport en vrijetijdsbesteding visueel gehandicapten: geïntegreerd of juist niet? Nederlandse Vereniging voor Blinden en Slechtzienden, Nieuwegein, 23 januari, 2003.
Een relationeel protocol. Het gedachtegoed van Gordijn als hernieuwde inspiratie of als “mission impossible” voor de PMT? Co-referaat bij de Gordijn lezing. Windesheim, Zwolle, juni, 2003.
Actuele ontwikkelingen in de vaktherapie. Plenaire voordracht. Afscheidssymposium Henk Penninx, Vincent van Gogh Instituut, Venray, augustus, 2003.

2002
PMT: weer(ga)loos, wonderbaarlijk of werkzaam? Lezing. Symposium Het lichaam weet meer dan je denkt, GGZ Groningen, 24 april, 2002.

2001
Ich bin zu alt um nur zu spielen... Over indicatiestelling vaktherapie, PMT in het bijzonder. Lezing. Symposium indicatiestelling vaktherapie. GGZ Noord Holland, Heiloo, 30 november, 2001.

2000
Psychosen bij jeugdigen. Een cohortstudie. Voordracht. Voorjaarscongres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Maastricht, 30 maart, 2000.
Early Onset Psychosis: the Utrecht Cohort 1984-1998. Posterpresentatie en voordracht, 2nd International Conference on Early Psychosis 'Future Possible’. International Early Psychosis Association (IEPA), New York, 31 maart - 2 april, 2000.
Stress management training for adolescent patients with psychotic disorders. Voordracht en videopresentatie op het Second European Conference Psychomotor Activity and Human Development, Straatsburg, 19 - 21 mei, 2000.
Het aanbod van de psychomotorisch therapeut. Voordracht. Symposium Vakwerk. Trimbos Instituut / NVPMT / NVCT, Zwolle, 3 november, 2000.

Research

 • List of all publications

Ancillary activities

Christelijke Hogeschool Windesheim - Unknown Zwolle, 01 januari 1996
Last changes Ancillary activities: Amsterdam 27 januari 2017